Գիտելիքի ինքնաստուգում

   Թեմաներ. Ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ: Նյութերի  դասակարգումը   և                               հատկությունները: Ատոմի  կառուցվածք:  Քիմիական  տարրերի                                                պարբերական  օրենքը  և  համակարգը: Քիմիական  կապի                                                      տեսակները:   Քիմիական բանաձև:  Նյութի  որակական  և  քանակական                                 բաղադրությունը:

Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0,333  միավոր  է

1.Ո՞ր  շարքում   են    նշված   միայն  ֆիզիկական  մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ
   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի
   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին
  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

 1. Քանի՞ նյութ  է  ներկայացված  հետևյալ  բառակապակցություններում.  ջրի  կաթիլպղնձե   թաս,  ալյումինե  կաթսա,   ռետինե  գնդակ,  պղնձե  կուժսառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի.

1)  3                                         2)  6                                           3)  4                                        4) 5

3. Նշվածներիցո՞ր շարքում   են   գրված  միայն   օրգանական   նյութեր.
     1) 
 ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ
    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ
3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ

 4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ

4. Ինչպիսի՞ ագրեգատային  վիճակում  կարող  է  գտնվել  սնդիկը.

 1. միայն պինդ  վիճակ
 2. միայն  գազային վիճակում
 3. միայն  հեղուկ  վիճակում
 4. բոլոր  երեք  վիճակներում

 5.  Որքա՞ն է ոսկու   ձուլակտորի   զանգվածը,  որի   ծավալը  2 սմ էիսկ  ոսկու              խտությունը  19,3 գ/սմ3 է.

     1) 38,6գ                                 2) 9,65գ                                3) 3,86գ                                4) 1,93գ

6. Ո՞ր  շարքում են  գրված  միայն  բարդ  նյութերի  բանաձևեր.

    1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                                 3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8

   2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                                 4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4

7. Ո՞ր  շարքում  են  առկա  միայն  կովալենտային  կապերով  միացություններ.

     1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4

    2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe

8. Հետևյալ նյութերից չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդները, հիմքերը, թթուներն  ու   աղերը, նշեք  յուրաքանչյուրի  անվանումը.                                             HNO3,  Na2O,  Ca(OH)2, AgNO3,  BaO,  HCl, CO2,   Al2O3, NaHCO3, Fe(OH)2, K2SiO3, NaCl, H2SO4, MgO, NaOH, H3PO4, SO3, CaCl2, CuSO4, Al(OH)3.

      Օքսիդ        Հիմք          Թթու              Աղ

9.Ո՞ր  շարքում  է գրված  ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածիներկաթ  և  ազոտ   քիմիական    տարրերի  նշանները.

    1)  F, C, P, Si, Na
    2)  O, C, Li, K, Ba
    3)  P, O, C, Fe, N
    4)  K, Na, P, Fe, C                                                                                                                            10. Ո՞ր տարրական  մասնիկներից   է  կազմված  ատոմը.
    1)  միայն էլեկտրոններից
    2)  նեյտրոններից  և  էլեկտրոններից
    3)  պրոտոններից, էլեկտրոններից  և  նեյտրոններից
    4)  միայն պրոտոններից

 1.  Բնութագրեք հետևյալ H տարրի ատոմը  ըստ  հետևյալ  սխեմայի.

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը….H
բ կարգաթիվը 1, միջուկի  լիցքը՝ Z =…
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)…
դ)  պարբերության  համարը — առաջին , լրիվ  լրացված  էներգիական  մակարդակների  թիվը….

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական

մակարդակների  և  ենթամակարդակների)

ը ո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված`  մետաղակա՞ն, թե՞   ոչ մետաղական…                                                                            

  թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ……..

ժ Կատարեք  հաշվարկներ ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները

օքսիդում:

 

 1. Համապատասխանեցրեք նյութի  հատկությունները  և  անվանումը.   
                                             Հատկությունները             Անվանումը
  աբնորոշ  հոտով   թափանցիկ  հեղուկ 

    բջրում  լավ  լուծվող  պինդ  նյութ

     գմետաղական  փայլով  պինդ  գունավոր  նյութ

     դջրում  քիչ  լուծվող  անհոտ, անհամ  գազ

    1) կավիճ       2) սախարոզ

   3) քացախաթթու

   4) թթվածին

   5)  քլոր

   6)  յոդ

Դասարանական առաջադրանք/10/10/19

Բառակազմական վերլուծությա՛ն ենթարկիր հետևյալ հատվածը: Վերլուծությունից առաջ խնդրում են նայել հետևյալ ածանցները:

Աշուն- պարզ էր, պայծառ- պարզ աշուն- պարզ…

Օդը- պարզ մաքուր- պարզ էր, արցունքի- պարզ պես- պարզ ջինջ- պարզ։ Կապտավուն- պարզ ածանցավոր սարերին — պարզ այնքան- պարզ մոտ- պարզ, այնքան- պարզ պարզ- պարզ էին երևում- պարզ, որ հեռվից- պարզ կարելի- պարզ էր համրել- պարզ նրանց- պարզ մաքուր- պարզ լանջերի — պարզ բոլոր ձորակները- պարզ, կարմրին- պարզ ածանցավոր տվող- պարզ մասրենու- պարզ թփերը- պարզ։

Աշուն- պարզ էր՝ տերևաթափով- բարդ, արևի- պարզ նվազ- պարզ ջերմությամբ- պարզ ածանցավոր, դառնաշունչ- բարդ քամիով- պարզ, որ ծառերի- պարզ ճղներից- պարզ պոկում- պարզ էր դեղնած- պարզ ածանցավոր տերևները- պարզ, խմբերով- պարզ քշում- պարզ, տանում- պարզ հեռու- պարզ ձորերը- պարզ։ Նույնիսկ- բարդ քարափի- բարդ հաստաբուն- բարդ կաղնին- պարզ խոնարհվում- պարզ էր քամու- պարզ առաջ- պարզ։ Ամայի- պարզ ձորերում- պարզ, դեղնակարմիր- բարդ անտառի- պարզ և հնձած- պարզ արտերի- պարզ վրա- պարզ իջել- պարզ էր մի- պարզ պայծառ- պարզ տխրություն- պարզ ածանցավոր։ Ջինջ- պարզ օդի- պարզ սառնության- պարզ ածանցավոր մեջ- պարզ զգացվում- պարզ էր առաջին- պարզ ձյունի- պարզ շունչը- պարզ։

Այգում- պարզ երիտասարդ- պարզ կեռասենիները- պարզ ածանցավոր մրսում-պարզ էին, քամուց- պարզ խշշում- պարզ։ Սիմինդրի- պարզ երկար- պարզ տերևները- պարզ թրերի- պարզ նման- պարզ քսվում- պարզ էին իրար- պարզ, պողպատի- պարզ ձայն- պարզ հանում- պարզ։ Կարծես- պարզ ձիավորներ- պարզ ածանցավոր էին արշավում- պարզ իրար- պարզ դեմ- պարզ, և սիմինդրի- պարզ տերևը- պարզ, որպես- պարզ բեկված- պարզ սուսեր- պարզ, ընկնում- պարզ էր քամու- պարզ առաջ- պարզ։

Արևի- պարզ տակ- պարզ ժպտում- պարզ էր վերջին- պարզ արևածաղիկը- պարզ ածանցավոր և օրորում- պարզ դեղին- պարզ գլուխը- պարզ։

Դիլան-պարզ դային-պարզ նստել-պարզ էր հնձանի-պարզ պատի-պարզ տակ-պարզ, ընկուզենու-պարզ ածանցավոր չոր-պարզ կոճղին-պարզ։ Նա-պարզ սովորություն-պարզ ածանցավոր ուներ-պարզ ուշ-պարզ աշնանը-պարզ վերջին-պարզ անգամ-պարզ այգին-պարզ մտնելու-պարզ, դուռ-պարզ ու ցանկապատ-բարդ ամրացնելու-պարզ և հնձանը-պարզ փակելու-պարզ, որպեսզի-բարդ ձմռան-պարզ ցուրտ-պարզ գիշերներին-պարզ գայլ-պարզ ու գազան-պարզ չպատսպարվեն-բարդ ներսը-պարզ։

2. Հետևյալ հատվածը վերլուծել ըստ խոսքի մասերի՝ նշելով գոյականի, թվականի, ածականի և դերանվան հատկանիշները:

Չորացած ոստերի և ցողունների մի կապ ժողովել էր, դրել մոտը։ Եվ հոգնությունից հանգստանում էր՝ աչքը հեռու սարերին։ Նստել էր ու միտք էր անում՝ ականջը սիմինդրի տերևների խշշոցին։

Աշնան արևը ջերմացնում էր նրան. ձորի խաղաղությունը դուրեկան էր։ Ծառերին փաթաթված վազերն օրորվում էին քամուց։ Դիլան դայու միտքն էլ տարուբեր էր լինում, ինչպես քամիների բերանն ընկած չոր տերև։ Քամուց հնձանի դռնակը մեղմ ճռնչում էր, և մաշված դուռը դողդոջ երգում էր մի հին երգ։

Եթե արևը չխոնարհվեր դեպի մայրամուտ, նա առանց հոգնության երկար կմնար այդ դիրքով և չէր հագենա մրգերը քաղած և արդեն դեղնող ծառերի սոսափից։ Շուտով կիջնի ձմեռ, և ո՞վ գիտի, բացվող գարնանը նորից պիտի ի՞նքը բանա այգու դուռը, թե մի ուրիշ ձեռք։

Աշնան խաղաղ օրին նրան հաճելի էր և՛ սիմինդրի տերևների խշշոցը, և վազերի օրորը, և՛ հնձանի դռնակի երգը։

Դասարանական առաջադրանք/9/10/19

1.Կետերի փոխարեն պահանջված ձևով տեղադրի՛ր նա կամ ինքը դերանունները:

Ի՛նչ առյուծ, այդ վախկոտը նրա(մարդու) ստվերից էլ է վախենում:
Այդ վախկոտն ինքն իր ստվերից էլ է վախենում:
Որսորդն իր հրացանն էր թփի տակ թողել:
Որսորդը խուսափում էր հարևանին հանդիպելուց, ախր նրա հրացանն էր թփի տակ թողել:
Պապն իր երկար կյանքի ընթացքում այդպիսի գեղեցկություն չէր տեսել:
Նա հյուրերին ողջունեց իր իմացած բոլոր լեզուներով, բայց նրան կարծես թե նորից չհասկացան:
Գնչուն ասում էր, որ նա ամբողջ աշխարհում ման է եկել:
Հայրը որդու մասին ասում էր, որ նա իր տեսած ամենախելացի երիտասարդն է:
Որդուն ուղղված նամակում գրում էր, որ նա հետաքրքրվողներին թող ասի, որ նա շուտով գալու է:
Երգչի մասին ասում էր, որ նա շատ վաղուց է ճանաչում, նա իր մանկության ընկերն է եղել:
ճանապարհորդի մտքով չէր անցնում, որ նա անցնում է Մագելանի անցած ճանապարհով, որ չորսուկես հարյուրամյակ առաջ այստեղով իր նավերն են անցել:

Ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխանհոդերով (եթե պետք է, կարող ես նախադասությունից բառ հանել):

 • Քո ընկերը մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:

Ընկերդ մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:

 • Իմ որսն իր ոտքով եկավ:

Որսս իր ոտքով եկավ:

 • Մենք, այսինքն` ծովափի բնակիչները, ծովից ենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը:

Մենք, այսինքն՝ ծովափի բնակիչներս, ծողից եենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը:

 • Դու` մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս:

Դու՝ մեր ամեանուժեղ մարզիկդ, հաղթանակով պիտի գաս:

 • Ես ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:

Ես ծեր՝ որսրոդս, կյանքում շատ բան եմ արել:

 • Դուք` մեր շնորհալի տղաները, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:

Դուք՝ մեր շոնրհալի տղաներդ, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:

 • Քո սիրտը քա՛ր է, քար:

Սիրտդ քա՛ր է, քար:

 • Ձեր ձեոքն ընկնողին պրծում չկա:

Ձեռքներիդ ընկնողին պրծում չկա:

3,Դերանունների գործածության հետ կապված սխալները գտի՛ր ևուղղի՛ր:

Մի վարժեցնող փոկին խոսել է սովորեցրել: Նա իր խոսելու ընդունակությունր զարգացրել է երեք տարում: Այս ժամանակամիջոցում իր (փոկի) սիրած ծովատառեխը տալու և խրախուսելու միջոցով հասել է նրան, որ փոկն անգլերեն ասում է .«Բարև, ինչպե՞ս ես», «Եկ այստեղ» և այլ նախադասություններ: Այլևս ոչ ոք չէին ուզում տեսնել այդ մարդուն:
16-րղ դարի ամբողջ ազնվական մարդիկ Ամերիկան հայտնագործողներից նոր նվեր ստացան:
Բոլոր աշխարհն է հետևում ռոբոտների արտադրությանը: Ֆիրմայի արտադրած ամբողջ նոր մեքենաները շատ արագ սպառվել են:

4.Տրված գոյականները չորս խմբի բաժանի՛ր ըստ կազմության:

Մայրցամաք, գոյություն, գետին, ողբերգություն, գազան, նախաճաշ, ցնցում, արտասահման, ճամփա, ուժ, զոհ, նավ, նավահանգիստ, նավակ, հայրենիք, վերադարձ, մայրաքաղաք, օտարամոլություն:

Պարզ-գետին, գազան, ճամփա, ուժ, զոհ, նավ

Բարդ-Մայրացամաք, նախաճաշ, արտասահման, նավահանգիստ, մայաքաղաք

Պարզածանցավոր-գոյություն, ցնցում, հայրենիք, վերադարձ

Բարդածանցավոր-ողբերգություն, օտարամոլություն

5. Տրված ածանցներով որքան կարո ես բառեր կազմիր:

Անք, ցի, ածո, ուկ, իք, իչ, ու, ան, իկ, պան, ստան, ուհի:

Տատիկ, պապիկ, հայրիկ, մայրիկ, Պարսակստան, Հայաստան, պահածո, միջանցք, կծու, ամոթանք, զառազանք, գյուղացի, պարուհի, ուսուցչուհի, բժշկուհի, կապտուկ, այգեպան, պատշպան, տանիք, իրևացի, աշխատանք, գառնուկ…

Домашняя работа/9/10/19

Задание 1. Вместо точек вставьте в текст союзы «что» или «чтобы».

Подруга напомнила, что у нас завтра две лекции. Я предупредила ее, что не смогу на них присутствовать и попросила, чтобы она подробно их записала. Подруга убеждала меня в том, что обязательно надо прийти в университет. Я сказала, что меня вызвали в посольство. Я упросила подругу, чтобы она извинилась перед преподавателем за мое неожиданное отсутствие. Она пообещала мне, что выполнит мою просьбу.

Задание 3. Замените придаточное предложение близкой по смыслу конструкцией с союзом «что».

Образец. Туристам сказали, чтобы они заполнили анкеты. что им нужно заполнить анкеты. что они должны заполнить анкеты.

 1. Водителей предупредили, чтобы они ехали медленно.

что им надо ехать медленно

 1. 2. Сторож крикнул, чтобы мы закрыли окно.

что мы должны закрыть окно

 1. 3. Ученикам напомнили, чтобы они вовремя сдавали проекты.

что они должны вовремя сдавать проекты

 1. 4. Минер сказал, чтобы все покинули опасную зону.

что все должны покинуть опасную зону

Տնային աշխատանք/8/10/19

1․Տրված շարքից կազմիր հականիշների զույգեր. քանի՞ բառ հականիշ չունի։
Նզոցք – օրհնություն

Գոց – չունի

Բնավ – միշտ

Անձուկ – չունի

Ընդարձակ – սեղմ

Ճապաղ – չունի

Փոքրոգի – չունի

Համր – խոսուն

Փութկոտ – ծանրաշարժ

Ստերջ – բեղմնավոր

Վտիտ – մարմնեղ

Փակ – չունի

Պարպել – չունի

Դատարկել – չունի

Նվաղ – չունի

Դյուրին – խրթին

2․Գրիր տրված բառերի բացատրությունը.

Միամորիկ – մոր միակ երեխան

Քանքար – տաղանդ

Քենակալ – բաջանաղ

Մաքառել – պայքարել

Անտունի – երգի տեսակ

Դրվատել – գովել

Մախաղ – փոքրիկ տոպրակ
3․Համապատասխանեցրու դարձվածքները տրված բացատրություններին.
1․գլուխը լցնել 3․չարաճճի

2․թևերը փռել 4․խիստ վախենալ

3․աստծու կրակ 2․պաշտպանել

4․արյունը ջուր դառնալ 1․դրդել մի արարքի

5․առաջին ջութակ 5․գլխավոր դեմք

4․Բառակազմական վերլուծության ենթարկիր տրված բառերը (օրինակ՝ միջնապատ-մեջ(արմատ)+ին(ածանց)+ա(հոդակապ)+պատ(արմատ)

թրաշուշան – թուր – ա – շուշան

դաշունահարված – դաշուն – ա – հարված

պարագիծ – պար – ա – գիծ

շքերթ – շըքեղ – երթ

տնանկ – տուն – անկ

5․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստացիր նոր բառեր

բարձրագագաթ – ձյունագագաթ
քաղցրաձայն – բարձրաձայն
վսեմաշուք – վեհաշուք
տիրակալ – բռնակալ
վճռաբեկ – դյուրաբեկ
սառնաղբյուր – ջրաղբյուր
վարկանիշ – հատկանիշ
դալկադեմ – խստադեմ
ցատկահարթակ – բեմահարթակ
հոռետես – լավատես

Էլեկտրականացման բացատրություն

Տարբեր տարրերի ատոմներում էլեկտրոնների և միջուկի ձգողության էլեկտրական ուժերը տարբեր են, այդ պատճառով չեզոք մարմինների շփման ժամանակ էլեկտրոնների որոշակի մասը կարող է մի մարմնից անցնել մյուսին:

Այն մարմինը, որը տվել է իր էլեկտրոնների մի մասը, կստանա դրական լիցք, մյուս մարմինը, որը վերցրել է այդ էլեկտրոնները՝ բացասական լիցք:

Մարմիններն էլեկտրականանում են, երբ ստանում կամ կորցնում են էլեկտրոններ:

Մետաղներում որոշ էլեկտրոններ թույլ են կապված միջուկին, նրանք կարող են պոկվել ատոմից և ազատորեն տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով: Այդ էլեկտրոններն էլ հաղորդիչով տեղափոխում են լիցքեր և կոչվում են հաղորդական էլեկտրոններ:

Եթե մարմինների համակարգը շրջապատի հետ լիցք չի փոխանակում, այդ մարմինների լիցքերի հանրահաշվական գումարը մնում է անփոփոխ:

Լիցքի պահպանման օրենքը: էլեկտրական լիցքերը չեն կարող ինքնուրույն առաջանալ և ոչնանալ։

Դասարանական առաջադրանք/7/10/19

Ածական

151.Ըստ կազմության` տրված ածականները բաժանի՛ր չորս խմբի:
Պարզ — մեծ, խոշոր, համեստ

Պարզ ածանցավոր- ուժեղ, , հոդային, սիրելի, հոտավետ

Բարդ- , հորդառատ, ոսկեհուռ,ահեղամռունչ, մարդամոտ

Բարդ ածանցավոր- առևտրական, միջմոլորակային

152.Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցներիմիջոցով:

Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ:

Անտուն, անիմաստ, գունատ, ոսկյա, երկաթյա, համեղ

153.Տրված բայերից ածականներ կազմի՛ր և ընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:

Վստահելի, համակրելի, բացատրելի, դյութել- դյութիչ, գրավել- գրավիչ, հուզել- հուզիչ, բարկանալ- բարկացկոտ , վախենալ- վախկոտ, ամաչել- ամաչկոտ, պարծենալ- պարծենկոտ:

154.Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր ածականներով ևընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:

Յոթ գյուխ ունեցոդ — յոթգլխանի , երկու երես ունեցող- երկերեսանի, երկու փող ունեցող- երկփողանի, եռանդով օժտված- եռանդուն, շատ բուրդ ունեցոդ- բրդոտ, գույն ունեցող- գունավետ, թևեր ունեցող- թևանի, մեծ ուժ ունեցող- ուժեղ, երեք տարի (ամ) տևող- եռամյա, տասը տարեկան- տասնամյա:

155.Կետերը փոխարինի՛ր ածականակերտ ածանցներով:

…կենդան, …կամ, …խոսկան, հայր.., կիս…, փառ…, վայր…, աղ…., արևել…, երևան…, ընկեր…, կծ…, ազդ…, թրթռ…, հնչ…, շաչ…, խոհ…, դողդոջ…:

անկենդան, դժկամ,չխոսկան, հայրենի, կիսատ, փառավոր, վայրենի, աղի, արևելյան, երևանյան, ընկերական, կծան, ազդեցիկ, թռթռուն, հնչուն, շաչուն, խոհուն, դողդոջուն։

156.Ընդգծված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով ևբացատրի՛ր, թե այդ ածականներն ինչո՛ւ ոչ թե ուն, այլ յուն ածանցով են կազմվել:

Օրինակ`

Ահեղաշաչյուն փոթորիկ — Ահեղ շաչյունով փոթորիկ:
Քաղցրահնչյուն մեղեդի — քաղցր հնչյունով մեղեդի
Քնքշաշրշյուն զգեստ- քնքուշ շրշունով զգեստ
Բարեհնչյուն ձայն — բարի հնչյուն ունեցող ձայն
Դառնահնչյուն ոռնոց — դառ հնչյունով ոռնոց

159.Տեքստերի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամգերադրական աստիճանի:

Ֆուտբոլում խաղարկվող մրցանակների մեջ պատվավորներն անհատական «Ոսկե գնդակ», «Ոսկե կոշիկներ» և «Արծաթե կոշիկներ» մրցանակներն են: «Ոսկե գնդակի» տեր դառնում է այն ֆուտբոլիստը, որ մայրցամաքի լավագույն մարզիկն է ճանաչվում: «Ոսկե կոշիկներն» ու «Արծաթե կոշիկները» համապատասխան թիթեղներից կարված կոշիկներ են, որ հանձնվում են եվրոպական երկրների ամենալավ ռմբարկուներին:
Գերմանացի ֆիզիկոս Կոենն ասում է, որ քսանմեկերորդ դարում կանայք լողի տարածությունը հեշտ են հաղթահարելու, քան մեր օրերում լավագույն լողորդ համարվող տղամարդիկ:
Դանիացի Վեստերգարդը պատրաստել է աշխարհի մեծագույն ` երեսունչորս տեղանոց հեծանիվն ու փոքր մոտոցիկլը: Նա ասում է, որ ճիշտ է դրանք օգտագործել ռեկլամի համար:

160.Տեքստերի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամգերադրական աստիճանի: Ընղգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատուությանաստիճան չեն կարող ունենալ:

Ո՞վ է հեշտ վազում` գե՞ր, թե՞ նիհար մարդը: Այս պարզ հարցով զբաղվեցին ԱՄՆ-ի Հարվարդի համալսարանի բազմաթիվ գիտնականներ: Հետազոտվեցին տարբեր քաշի վազողներ` իրենց հետ տանելով տասնհինգ կիլոգրամ ծանրություն: Պարզվեց, որ որքան ավելի մեծ է մարմնի քաշը, մարդն այնքան մեծ արագություն է զարգացնում, իսկ էներգիայի ծախսը, ընդհակառակը,ավելի փոքր է լինում:
Անգլիական մի ընկերություն կառուցել է ամենաթեթև մեկտեղանի ինքնաթիռ, որն ավելի էժան է, քան ավտոմեքենաների մեծ մասը: Ինքնաթիռը թեթև է, ընդամենը հիսունհինգ կիլոգրամ: Նրա ամենամեծ արագությունը ժամում 145 կիլոմետր է:

Ածականներն ըստ կազմության լինում են պարզ և բաղադրյալ: Այլ խոսքի մասերիցածականներ են կազմվում ածականակերտ ածանցների կամ բառաբարդմանմիջոցով: Որակական ածականներն ունեն համեմատության աստիճաններ` դրական, բաղդատական և գերադրական: Տեղին և ճիշտ գործածված ածականներըհարստացնում և ոճավորում են խոսքը:

Տնային աշխատանք/6/10/19

Առաջադրանքներ

1․ Արտագրե՛լ նախադասությունները՝ փակագծերում
տրված գոյականները անհրաժեշտ հոլովով, առումով և թվով գրելով համա-
պատասխան տեղերում։
1. Սարի գագաթից երևում էին մոտակա գյուղի բոլոր տները, իսկ ճերմակ մշուշի մեջ
նշմարվում էր մեկ այլ գյուղ։ (գյուղ, գագաթ, մշուշ)
2. Ասֆալտապատ ճանապարհով սլացող մեքենան կանգ առավ ճամփեզրի ցայտաղբյուրի մոտ, և
մեքենայից ելավ վարորդը՝ մի ալեհեր մարդ։ (ճամփեզր, մեքենա, ճանապարհ)
3. Մեր շուրջը սփռված դաշտում երևում էին աշխատող մարդիկ, որոնք երբեմն հայացքներն
ուղղում էին մեր կողմը։ (հայացք, դաշտ, մարդ)
4. Այդ հինավուրց տեղեկությունից արժեքավոր ձեռագրերկային, որոնք խիստ հետաքրքրեցին գիտաժողովին մասնակցող մասնագետներին։ (տեղեկություն, ձեռագիր, գիտաժողով)
5. Ամբողջ օրն աշխատած վարպետը գործն ավարտել էր, և հիմա գոհունակությամբ նայում էր իր
աշխատանքի արդյունքին։ (գոհունակություն, վարպետ, օր)
6. Գեղարվեստական նոր ֆիլմի ցուցադրումն ավարտվել էր, և հանդիսատեսները խումբ-խումբ ելնում
էին դահլիճից։ (հանդիսատես, դահլիճ, ցուցադրում)
7. Նրա աշխատանքի վայրի մոտ գտնվող փովոցումվերջերս նոր խանութ է բացվել,
որտեղ վաճառվում են բազմազան իրեր։ (իր, փողոց, վայր)
8. Աստղերը մեկ-մեկ մարում էին երկնքում, փչում էր վաղորդյան սառը քամին, և լիճը,
թեթև ծփանքով արթնանում էր ուշ աշունը երկար գիշերվա նիրհից։
(քամի, երկինք, աշուն)
9. Երկրորդ կուրսի ավագը բերել էր հաջորդ քննությանհարցաշարը, և տարբեր
շարքերում նստած ուսանողները դասագրքում որոնում էին հարցերին վերաբերող
թեմաները և տետրում նշում էջերը։ (քննություն, դասագիրք, կուրս)
10. Վերջերս կազմակերպված մրցույթին մասնակցեցին արվեստի դպրոցում սովորող շատ
երեխաներ, որոնց աշխատանքներն արժանացան տարբեր մրցանակների։
(մրցույթ, մրցանակ, դպրոց)

2․ Կազմել տրված բառերի հոգնակի ձևերը․

Սարալանջ, ռւս, արձակագիր, նուռ, հողաթումբ, հորաքույր, մատ, արքայադուստր, հարս, մեծատուն, լրագիր, նստացույց, խմբագիր, թագակիր, կողմնացույց, ձեռագիր, համերգ, հանքահոր, սպա, հանքափոր, վերնագիր, վիպագիր, ռազմերգ։

սարալանջեր,ռուսներ,արձակագիրներ,նռներ,հողաթմբեր,հորաքույրեր,մատեր, արքայադուստրերհարսներ,լրգրեր,նստացույցեր,խմբագիրներ,թագակիրներ,կողմնացույցներ,ձեռագրեր,համերգներ,հանքահորեր․սպասք,հանքափորներ,վերնագրեր,վիպագիրներ,ռազմերգեր

3․ Տեքստը հարստացնել ածականներով․
Չնայած անտանելի շոգին՝ աննման օրիորդն առանց հովանոցի էր ու քայլելիս մի տեսակ թափահարում էր հոլանի ձեռքերը։ Մի օր՝ տապ կեսօրից հետո, հանկարծ շոգենավի սուլիչը ազդանշան տվեց, և բոլոր ճամփորդներն իրենց խցիկներից վազեցին դուրս՝ տեղեկանալու՝ ինչ է պատահել։ Եղել է արդյոք այս պատմությունը, թե՞ մի հեքիաթ է, դժվար է ասել, բայց կա գյուղը, կան քարանձավները, կա գյուղը, կա գերեզմանը, իսկ գերեզմանի վրա՝ ոչ մի անուն։ Ա․Բ․

Դաս 3․ Գործնական աշխ․2 /Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի ֆիզիկական իմաստը

Բնութագրեք հետևյալ տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….

ըստ հետևյալ սխեմայի՝

 • քիմիական տարրի նշանը — С, H, O, N, P, S, Na, K,Ca, Mg, Fe, F, Cl, Br,I, Si, Mn,Cu,Zn,Ag, Au
 • կարգաթիվը- 6, 1, 8, 7 ,15, 16,11, 19, 20, 12, 26, 9, 17, 35, 53, 14, 25, 29, 30, 47, 79
 • միջուկի լիցքը …..
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
 • ո՞ր պարբերության տարր է …
 • ո՞ր խմբի և ենթախմբի տարր է …
 • ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը՝ էլեկտրոնների բաշխումը ըստ էներգետիկ մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև քվանտային բջիջներով
 • մետաղ է,`թե ոչմետաղ

Ինչպիսի՞ պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ գիտեք, որոնց բաղադրության մեջ առկա են այդ տարրի ատոմներ`բերեք տարբեր տարրերի հետ առաջացրած միացությունների բանաձևերը։

Առաջադրանք

Ֆասֆորի ատոմում էլեկտրոնները բաշխելըստ էներգետիկ մակարդակի։

Ֆոսֆոր- p

միջուկի լիցք +15

Շերտը համարվում է ավարտված հետևյալ բանաձևով N=2n²

Գրնեք ֆոսվորի ատոմի էլեկտրոնյաին բանաձևը։

Էլեկտրոնները բաշխել ըստ մակարդակներ և ենթակամակարդակների։

Ածխածնի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը։

ածխածին-c

միջուկի լիցք +6

Դասարանական առաջադրանք/3/10/19

Բարդ նախադասությունը պարզեցրու՝ նրա մեջ եղածնախադասություններից մեկը թողնելով:

1.Մարգարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի լեռնաշղթային, որի սրածայր գագաթներին ամպը նազով էր նստել:

Մարգարը նայեց լեռնաշղթային, որի ամպը նստել էր։

2.Հեռու գարունքին, երբ Արայի լյառը փեշերից ձյուն էր հալում և լանջը մերկացնում, ձյունաջրի պղտոր առվակները ձորակներով գլորվում էին դեպի Քասախի ձորը:

3.Հանավանքից մի շինական, պապերը յոթերորդ դարում շալակով քար էին կրել վանքի պատերի համար, աչքը դրեց վանքի պարիսպների միջև ընկած հողակտորի վրա-

4.Տատի այդ տարօրինակ պատմությունը, որ թոռան սրտում երկյուղած տրամադրություն ստեղծելու նպատակ ուներ, վատ ազդեց երեխայի վր:

5.Ամռան շոգին, երբ արևն այնքան մոտ է, ջերմությունը՝ շատ,երբ շները շոգից տա ստվերում պառկում են, լեզուն հանած թնչին տալիս, առվի եզերքին միշտ էլ կարելի է տեսնել Լառ-Մարգարին՝ոտքերը մինչև ծնկները բաց, գլխին մի սպիտակ շոր, բահն ուսին:

6.Լուսնյակ գիշերներին, երբ գյուղը քնած էր բեզարած մրափով, հովը սառնություն էր բերում ցերեկվա շոգից խանձված դաշտերին, լուսնյակ գիշերներին, երբ բարդու վրա իր բնի մեջ հանգստանում է արագիլը, որ լուսաբացին լառ-լառ թևերը փռած իջնի ճահճուտի վրա, Լառ-Մարգարը մինչև լուսաբաց աշխատում էր:

Ընդգծված նախադասությունները դարձրու բառակապակցություն և ստացված բառակապակցություններց որը պետք է՝ տրոհի՛ր:

Օրինակ՝ 1. Ով որ ձուկ է բռնում, ջրից չպիտի վախենա:

—Ձուկ բռնողը ջրից չպիտի վախենա:

2.Մի քանի քարափոր մարագներ կան, որոնց մեծ մասի դռները կանաչել են:

Մեծ մասի դռները կանաչաց մի քանի քարափոր մարագներ կան։

3.Երբ անցնում էր քարանձավների միջով, շունչը պահում էր:

Շունչը պահած անցնում էր քարանձավների միջով։

4.Դեռ գյուղ չէր հասել, բոլորը գիտեին նրա հետ պատահածը:

Գյուղ չհասած՝բոլորը գիտեին նրա հետ պատահածը:

5․Ձիերը խլշեցին ականջները, որովհետև վախեցան անգղերի կռնչոցից, ու իրար մոտեցան:

Վախենալով անգղերի կռնչոցից՝ ձիերը խլշեցին ականջները, ու իրար մոտեցան։

6․ Նա եկել էր Երևան, որպեսզի դիմավորի օտարությունից վերադարձող ընկերոջը:

Որպեսզի դիմավորի օտարությունից վերադարձող ընկերոջը՝ նա եկել էր Երևան։

Նախադասության մեջ բառերի դասավորության(շարադասության) սխալ կա. ուղղի՛ր:

 1. Որոշակիորեն արահետը ձգվեց բլուրն ի վեր, ու հասկացա, որ հասել ենք բլրի ստորոտին Արահետը որոշակիորեն ձգվեց բլուրն ի վեր, ու հասկացա, որ հասել ենք բլրի ստորոտին։
 2. Դանակով ծակծկող փշերն ու լիանաները կտրում ու ճամփա էր բացում ետևից եկողների համար:
 3. Նա աղմկոտ էր շնչում, բայց անաղմուկ ոտքերը դնում էր փափուկ խոտի վրա:
 4. Շատ հեշտ էր բարձրանում, կարծես հարթ քայլում էր ճանապարհով:
 5. Թավուտի միջով տեսանք գրանիտե հիսուն ֆունտ բարձրությամբ ժայռ:
 6. Շատ լավ խոտերը բույնը քողարկում էին:
Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы